PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN I MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

Będzin Dąbrowa Górnicza

Regulamin Pielgrzymki Pieszej

REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
ORGANIZOWANEJ PRZEZ KURIĘ DIECEZJALNĄ W SOSNOWCU

 1. Pielgrzymka to akt religijny o charakterze modlitewno – pokutnym, dlatego musi ją cechować duch modlitwy, ofiary oraz porządek zewnętrzny. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania tego szczególnego charakteru pielgrzymki.
 2. Uczestnikiem Pieszej Pielgrzymki Diecezji Sosnowieckiej może być każdy, kto jest zapisany w jednej z grup Pieszej Pielgrzymki Diecezji Sosnowieckiej.
 3. Każdy pielgrzym:
  – zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu,
  – będzie stosował się do zarządzeń Dyrektora pielgrzymki oraz służb
  pielgrzymkowych (m.in. porządkowych, medycznych, kierujących ruchem),
  – jest zobowiązany iść w grupie, do której jest zapisany, nosić identyfikator i chustę pielgrzymkową,
  – powinien codziennie uczestniczyć w Eucharystii oraz włączyć się w program modlitw przewidzianych w grupie, do której przynależy.
  -ma troszczyć się o przyjazny klimat wokół siebie, życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych i służyć im pomocą,
  – jest zobowiązany do włączenia się w różne służby, na prośbę Dyrektora pielgrzymki lub Przewodnika własnej grupy.
 4. Osoby niepełnoletnie:
  – do lat 16 – mogą brać udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie,
  – w wieku 16-18 lat – mogą brać udział w pielgrzymce na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Pielgrzymi zwracają się do siebie „bracie” i „siostro”.
 6. Ze względu na charakter pielgrzymki wszystkich pielgrzymów obowiązuje:
  – zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
  – zakaz spożywania napojów alkoholowych,
  – zakaz zażywania narkotyków i innych środków odurzających,
  – odpowiedni strój (zasłonięte ramiona i kolana).
 7. Podczas marszu pielgrzym:
  – nie używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych,
  – nie maszeruje ze słuchawkami w uszach,
  – nie korzysta, bez uzasadnionej potrzeby, z transportu innych pojazdów.
 8. Zabronione jest pielgrzymowanie poza własną grupą. Wyprzedzanie kolumny pielgrzymkowej i wcześniejsze docieranie na nocleg lub postój jest zabronione. Przebywanie poza grupą będzie traktowane jako wycofanie się z pielgrzymki. W razie konieczności przebywania poza grupą, pielgrzym musi postarać się o przepustkę u lekarza pielgrzymkowego lub Przewodnika grupy.
 9. Na trasie i noclegach obowiązuje całkowity zakaz kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych (rzeki, stawy itp.).
 10. W miejscach postoju pielgrzymi zobowiązani są do zachowania czystości i porządku, a śmieci zostawiają tylko w miejscach wyznaczonych przez służby porządkowe.
 11. Pielgrzymi nocują tylko w wyznaczonych miejscach i polach namiotowych. Nie dopuszczalne są noclegi koedukacyjne. Ze względu na charakter pieszej pielgrzymki należy nastawić się na liczne niewygody.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.
 13. Opieka lekarska jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze podstawowym. Z racji na zły stan zdrowia, pielgrzym po konsultacji z lekarzem pielgrzymki – ma prawo skorzystania z dwóch przewozów samochodem służby medycznej. W uzasadnionych przypadkach lekarz może odstąpić od tej zasady.
 14. Pieszej Pielgrzymce Diecezji Sosnowieckiej oraz poszczególnym grupom mogą towarzyszyć tylko te samochody, które otrzymały upoważnienie od Dyrektora pielgrzymki.
 15. Pielgrzym posiada maseczkę i własne środki dezynfekcyjne oraz stosuje się do wymogów sanitarnych.
 16. Za brak przestrzegania niniejszego regulaminu lub postawę niezgodną z celami i duchem pielgrzymki grozi upomnienie, a także usunięcie z pielgrzymki, o którym decyduje Dyrektor pielgrzymki lub Przewodnik grupy.
 17. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika pielgrzymki
 • przy organizacji pielgrzymki, jak i w jej trakcie dochodzić będzie do przetwarzania danych osobowych pielgrzymów;
 • podstawą przetwarzania danych będą zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności RODO, jak i przepisy prawa kanonicznego, w szczególności Dekret Ogólny KEP z dnia 13 marca 2018 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
 • przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych będzie zgoda pielgrzyma;
 • pielgrzym jest zobowiązany okazać kartę pielgrzyma i identyfikator na wezwanie Dyrektora pielgrzymki lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość;
 • Dyrektor pielgrzymki zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z prawem. Wszystkie osoby fizyczne uczestniczące w procesie przetwarzania danych przy organizacji pielgrzymki zostały upoważnione i zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie;
 • żądanie dotyczące przetwarzania danych osobowych, powinno być kierowane do Dyrektora pielgrzymki.
 • dane osobowe mogą być także udostępnione służbom państwowym, w szczególności Policji i prokuraturze, po otrzymaniu pisemnego żądania ich wydania.
 • zdjęcia z pielgrzymki wykorzystane będą dla udokumentowania jej przebiegu na stronę internetową diecezji, pielgrzymki, portalu społecznościowego Facebook, do jubileuszowych katalogów oraz do celów archiwalnych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pielgrzymów

Zgodnie z art. 8 Dekretu KEP informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych pielgrzymów jest:
  Kuria Diecezjalna w Sosnowcu, ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec.
 2. Celem przetwarzania danych jest
  – organizacja pielgrzymki pieszej na Jasną Górę;
  – właściwe zorganizowanie i bezpieczne przeprowadzenie pielgrzymki;
  – udokumentowanie jej przebiegu na stronach internetowych: diecezjalnej i pielgrzymkowej oraz na portalu społecznościowym Facebook;
  – podtrzymywanie więzi po pielgrzymce z jej uczestnikami.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, przy pomocy których administrator realizuje swoje cele: firma ubezpieczająca pielgrzymów.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. Zapisanie się na pielgrzymkę jest akceptacją niniejszego regulaminu.
error: Prosimy nie kopiować
Skip to content