PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN I MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

Będzin Dąbrowa Górnicza

Modlitwa z pielgrzymami – 9 sierpnia

09.08 rano

Modlitwa poranna

 Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. 

Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. Amen.

Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święty Józefie, …

Przesławny potomku Dawida, …

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy, 

Przeczysty stróżu Dziewicy, 

Żywicielu Syna Bożego, 

Troskliwy Obrońco Chrystusa, 

Głowo Najświętszej Rodziny, 

Józefie najsprawiedliwszy, 

Józefie najczystszy, 

Józefie najroztropniejszy, 

Józefie najmężniejszy, 

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy, 

Zwierciadło cierpliwości, 

Miłośniku ubóstwa, 

Wzorze pracujących, 

Ozdobo życia rodzinnego, 

Opiekunie dziewic, 

Podporo rodzin, 

Pociecho nieszczęśliwych, 

Nadziejo chorych, 

Patronie umierających, 

Postrachu duchów piekielnych, 

Opiekunie Kościoła świętego, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

  1. Ustanowił go panem domu swego. 
  2. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: 

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. 

O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

Wstęp

5 cech świętego i patrioty we współczesnym świecie ( na podstawie IV rozdziału adhortacji papieża Franciszka “Gaudete et exsultate” – o powołaniu do świętości we współczesnym świecie” ) Wiara i patriotyzm wyrażają się nie tyle przez uroczyste deklaracje i podniosłe słowa, ale w trudzie codziennej walki o piękne życie: zarówno własne, jak i braci i sióstr, z którymi przemierzam drogi ziemskiej ojczyzny ku Ojczyźnie Niebieskiej.  Po czym poznać umiłowanie ojczyzny ziemskiej i niebieskiej? Po czym poznać człowieka szczerze wierzącego i zatroskanego o wolność swojej ojczyzny? Oto pięć wybranych cech, pięć znaków żywej wiary, pięć kamieni milowych wewnętrznej wolności, pięć lekarstw na choroby współczesnej cywilizacji i kultury. 1. CIERPLIWOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ I CIERPLIWIE  ZNOSZENIE PRZECIWNOŚCI.  2. RADOŚĆ I POCZUCIE HUMORU. 3. ŚMIAŁOŚĆ I ZAPAŁ APOSTOLSKI. 4. ŻYCIE WSPÓLNOTOWE. 5. MODLITWA.

  • wieczór

Modlitwa wieczorna

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy – za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI 

Kyrie elejson – Chryste Elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – Królowo wyznawców – MÓDL SIĘ ZA NAMI

Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej

Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa

Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu

Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny

Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie

Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami

Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania

Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności

Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy

Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości

Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców

Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa

Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości

Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego

Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany

Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył

Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał

Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony

Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział

Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie

Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił

Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę nasz w niebezpieczeństwach ratował

Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej

Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza

Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli – UPROŚ NAM U BOGA

Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali

Abyśmy cnoty Twe naśladowali

Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali

Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli

Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– zmiłuj się nad nami

K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego

W: I ukazał Mu Królestwo Boże

Módlmy się:

Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Konferencja

  1. CIERPLIWOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ I POGODNE ZNOSZENIE PRZECIWNOŚCI. To lekarstwo na nerwowy i gwałtowny niepokój, który nas rozprasza i osłabia. A. KONCENTRACJA NA BOGU I MOCNE W NIM TRWANIE.  “Pierwsza z tych wielkich cech, to stała koncentracja na Bogu i mocne trwanie w Tym, który kocha i wspiera. Wychodząc od tej wewnętrznej niezłomności, można znieść i przetrwać przeciwności, zmienne koleje życia, a także agresje innych, ich niewierności i słabości: “Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam” (Rz 8, 31). Jest to źródłem pokoju, który wyraża się w postawie świętego. Dzięki tej stabilności wewnętrznej, świadectwo świętości wyraża się w naszym dynamicznym świecie, zmiennym i agresywnym, poprzez cierpliwość i trwanie w dobrym. Jest ono wiernością w miłości, gdyż ten, kto opiera się na Bogu może być również wierny wobec braci , nie opuszcza ich w chwilach trudnych, nie daje się ponieść niepokojowi i trwa przy innych, nawet jeśli nie daje mu to  natychmiastowej satysfakcji.” To cierpliwie trwanie w dobrym, upór, by nie odpłacać złem na zło,  bierze się z przekonania, że jest to oręż ludzi mocnych a nie słabych i nie jest to oznaka słabości lecz prawdziwej siły. Sam Bóg jest “cierpliwy ale i potężny” (Na 1, 3). B. CZUJNE SERCE WOLNE OD AGRESJI, OBMOWY I NARZEKANIA. Moją podstawową powinnością jest czuwanie nad własnym sercem, by nie opanowały go agresja i egocentryczne skłonności: “Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!” (Ef 4,26). To modlitwa, w chwilach prób i przeciwności, jest naszą kotwicą, która ugruntowuje nas w Bogu – źródle siły i pokoju.  Franciszek zwraca uwagę na naszą obecność w Internecie i niebezpieczeństwo stania się “częścią przemocy słownej tworzonej za pośrednictwem internetu i na różnych forach lub przestrzeniach wirtualnej wymiany opinii”. Przestrzega, że ” nawet w mediach katolickich może dojść do przekroczenia granic, tolerowania obmowy i oszczerstwa, i wydaje się, że szacunek dla reputacji innych osób nie jest ujęty w jakiekolwiek normy etyczne.” Równie niebezpieczna jest wszechobecna plotka i narzekanie na innych. Święty nie marnuje swoich sił, by narzekać na błędy innych, potrafi zachować milczenie w obliczu wad braci i unika przemocy słownej, która niszczy i poniewiera, ponieważ nie uważa siebie za godnego, by być surowym dla innych, ale postrzega ich “jako lepszych od siebie” (por. Flp 2, 3). C. CIESZYĆ SIĘ DOBREM INNYCH I SZUKAĆ GO. Św. Jan od Krzyża daje nam dobrą radę w tej materii: “Ciesząc się z dobra innych, jakby ze swego własnego, pragnąc serdecznie, aby we wszystkim innych nad ciebie przenoszono; tym bowiem sposobem zwyciężysz zło dobrem, odrzucisz daleko szatana i posiądziesz wesele ducha. Staraj się ćwiczyć w tym, zwłaszcza względem osób mniej sobie miłych. Jeśli tego nie zachowasz – bądź pewny, że nie osiągniesz prawdziwej miłości ani też w niej nie postąpisz. I wiedz, że jeśli tego nie wykonasz, nie osiągniesz prawdziwej miłości ani nie wykorzystasz jej”. D. POKORNI TYLKO PRZEZ UPOKORZENIA. Franciszek podpowiada nam kilka przydatnych na pielgrzymim szlaku rad: “Pokora może zakorzenić się w sercu jedynie przez upokorzenia. Bez nich nie ma ani pokory, ani też świętości. Jeśli nie jesteś w stanie znieść i ofiarować pewnych upokorzeń, nie jesteś pokorny i nie podążasz drogą świętości.(…) Nie mam na myśli jedynie okrutnych sytuacji męczeństwa, ale także codzienne upokorzenia tych, którzy milczą, aby ocalić swą rodzinę, albo nie mówią dobrze o sobie i wolą wychwalać innych, zamiast zachwalać samych siebie, wybierają obowiązki mniej błyskotliwe, a czasami nawet wolą znosić coś niesprawiedliwego, aby ofiarować to Panu”.  Pielgrzymka, na której nie brakuje sytuacji trudnych i drażniących jest doskonałą okazją do pracy nad własną cierpliwością, opanowaniem języka i zapomnienieniem o sobie. Bądźmy dla siebie wyrozumiali i łagodni, nie szukajmy tego co dla nas dogodne i wygodne a trudy i przeciwności przyjmujmy z wdzięcznością i  pogodą ducha.

Rachunek sumienia

  1. CIERPLIWOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ I CIERPLIWIE  ZNOSZENIE PRZECIWNOŚCI.  A. Czy Bóg jest pierwszym punktem odniesienia w moim życiu? Czy do Niego zwracam się w chwilach radości i strapienia? Z jakich sfer mojego życia Go wyłączam?  B. Czy potrafię cierpliwie znosić wady i słabości innych? Czy nie zatrzymuję się na ich powierzchownej ocenie ? Czy naprawdę zależy mi na poznaniu prawdziwych motywacji swoich i innych czy też “prawdy”, która jest dla mnie wygodna i mnie usprawiedliwia?  Czy nie plotkuję o innych, czy ich nie obmawiam? Czy unikam mowy przewrotnej i złośliwej zarówno w realu jak i w Internecie? C. Jak reaguję na sukces i powodzenie innych? Czy potrafię się z nich szczerze cieszyć? Czy potrafię publicznie kogoś pochwalić i docenić? Czy dziękuję za dobro jakie tworzą?  D. Czy jest we mnie zgoda na dojrzałe przyjęcie upokorzeń, złośliwości i obmów? Czy nie odpłacam tym samym?  Czy potrafię wybrać zajęcia i obowiązki mniej przyjemne, mniej spektakularne? Czy czynię dobro w ukryciu, dyskretnie czy trąbię na lewo i prawo, żeby mnie chwalono ?

Modlitwa poranna

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć. Święty Józefie, proszę Cię pokornie, zachowaj moją duszę od grzechu i wyjednaj mi Boże Miłosierdzie. A duszom w czyśćcu daj ulgę w ich cierpieniach. (3 razy – Chwała Ojcu…)

error: Prosimy nie kopiować