PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN I MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

Będzin Dąbrowa Górnicza

Pielgrzymka Rowerowa

Będzin – Grodziec – Jasna Góra – Kalisz – Licheń.

TERMIN PIELGRZYMKI

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2018 roku!

W tym roku wyruszymy z Będzina – Grodźca z parafii św. Katarzyny.

Koszt uczestnictwa  będzie wynosić 120 zł + koszt powrotu z Lichenia (uzależnione od ilości osób).

Możliwe jest uczestnictwo w I etapie tzn. 23-24.06.2018 r., czyli przybycie na Jasną Górę, dojazd do Kalisza i powrót we własnym zakresie.

W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć, na który wariant uczestnik się decyduje.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE.

Liczba uczestników jest ograniczona, stąd zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc. Termin zgłoszeń mija 31.05.2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko na specjalnie przygotowanych kartach zgłoszeniowych (do pobrania na stronie  www.pielgrzymka.olkusz.pl) po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem. Pobrany i wypełniony formularz należy przesłać na adres pielgrowerowa@gmail.com lub przekazać w czasie spotkania organizacyjnego.

Wpłaty w kwocie 120 zł. dokonujemy przelewem na konto:

Diecezja Sosnowiecka-Pielgrzymka 36 2490 0005 0000 4600 7281 3895 

lub na spotkaniu organizacyjnym 03.06.2018 r. o godz. 19.00 w salce przy Parafii św. Katarzyny w Będzinie – Grodźcu.

Wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i jego przestrzeganiu. Dodatkowe oświadczenia podpisują rodzice lub opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 – go roku życia (wg warunków uczestnictwa) na karcie zgłoszeniowej.

Pielgrzymka jest wydarzeniem bezpłatnym, a pobierana kwota służy jedynie na pokrycie kosztów (ubezpieczenie, niezbędne wyżywienie, paliwo do samochodów technicznych, transport bagażu, koszulki bawełniane, identyfikatory itp).

Przy zgłoszeniu pobierana jest opłata pielgrzymkowa w wysokości wskazanej przez Organizatora od każdego uczestnika lub zgodnie z warunkami uczestnictwa.

Trasa
Będzin – Grodziec – Jasna Góra – Miedźno – Kalisz- Kramsk – Licheń

Linki trasy pielgrzymki


REGULAMIN
Sosnowieckiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę

Drogi Pielgrzymie aby owocnie i bezpiecznie przeżyć czas pielgrzymowania zechciej uważnie przeczytać to, co z myślą o Tobie zostało tu napisane. Pamiętaj, że tylko kataklizm i ZŁA wola uczestników może zniweczyć poczynione przygotowania organizacyjne.
 
1. WSTĘP

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym. To „rekolekcje w drodze”, stąd codzienna Msza Św., Różaniec, Anioł Pański, Apel Jasnogórski, konferencje, śpiew; i odbędzie się też bez względu na pogodę. Sercem i centrum każdego dnia jest wspólna Eucharystia.

Pielgrzymkę tworzy wspólnota chrześcijańska w drodze, którą łączy wspólna droga, trud i modlitwa oraz sympatia do “dwóch kółek”. Zawiązuje się ona od chwili zgłoszenia się jej pierwszego uczestnika i trwa tak długo jak długo czujemy się z nią związani.

W tym duchu jesteśmy braćmi, stąd zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” lub po imieniu. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi pielgrzymami oraz napotkanymi ludźmi. To pielgrzymi swoją postawą tworzą klimat tej wspólnoty.

Wprawdzie nie pytamy nikogo o światopogląd, jednak każdy z pielgrzymów ma obowiązek dawać dobre świadectwo swego uczestnictwa.

Celem Wspólnoty jest zbliżenie ludzi przez Maryję do Boga przez wspólnotowe podążanie pielgrzymim szlakiem.
 
Myślą przewodnią jest hasło „Wiara i Patriotyzm”.
 
Celem pielgrzymki jest:

• ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy,
• wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,
• formowanie postawy chrześcijańskiej w dobie laicyzacji życia poprzez szukanie odpowiedzi na pytania: “Jaka jest moja wiara? Czy ma wpływ na moje życie?”
• tworzenie wspólnoty między ludźmi
• poznanie ciekawych i pięknych zakątków naszego regionu.

Towarzyszy nam duch umartwienia i pokuty. Przez to obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych, ITP. Bądźmy wolni od spraw i przywiązań codzienności, dajmy sobie ten Czas, przez wyciszenie i refleksję.
Do Matki Narodu, Królowej Polski jedziemy zjednoczeni modlitwą, z chęcią wewnętrznej przemiany, odnowieni poprzez Sakrament Pokuty i Eucharystii, umartwienie i trud pielgrzymi. Modlimy się w intencjach jedności Kościoła Św. oraz osobistych.
U stóp Jasnogórskiej Pani składamy swój wysiłek, nasze sprawy osobiste, rodzinne, sprawy Ojczyzny i los całego Świata.
 

2. ORGANIZATOR:

Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę.
Koordynator: ks. Paweł Tracz, tel. 509 561 571, e-mail: pielgrowerowa@gmail.com

3. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA.

Uczestnicy otrzymują regulamin pielgrzymki, identyfikator, pamiątkową koszulkę  oraz kamizelkę odblaskową.

Pielgrzymi są ubezpieczeni od wypadku.

Organizator zapewnia w ramach opłaty pielgrzymkowej: nocleg, transport bagażu, ciepły posiłek po przyjeździe na nocleg.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA.

Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, bez względu na wiek, kto zaakceptuje jej religijny charakter i Regulamin, posiada kask i rower, dokona zgłoszenia, zapłaci opłatę pielgrzymkową, podporządkuje się poleceniom organizatora oraz fizycznie jest przygotowany pokonać dziennie na rowerze ok. 120 km.

Do pielgrzymowania potrzebny jest rower, który umożliwi jazdę w tempie ok. 20 km/h, najlepiej o kołach od 26 cali wzwyż, technicznie sprawny, z przerzutkami, obowiązkowo wyposażony w: hamulce, światła odblaskowe (białe z przodu, czerwone z tyłu) oraz działający sygnał dźwiękowy.

Kask powinien być dobrze dopasowany do głowy (przy poruszaniu głową nie powinien się na niej przemieszczać) oraz dobrze ochraniać czoło i potylicę.

Każdy z pielgrzymów powinien mieć także śpiwór i karimatę, kubek, łyżkę, nóż, widelec, prowiant na drogę. Młodzież do lat 16 bierze udział pod opieką rodziców lub opiekunów, a osoby od lat 16 do 18 za ich pisemną zgodą (należy dostarczyć przed wyjazdem wraz z formularzem zgłoszeniowym).

Opłata pielgrzymkowa wynosi 120 zł, obowiązkowa wpłata przy zgłoszeniu.

Wyruszając na trasę każdy powinien mieć uregulowaną sprawę kosztów.

Uczestnik Pielgrzymki  wyraża zgodę na rozpowszechnianie  swojego wizerunku w postaci  zdjęć, nagrań audio lub wideo poprzez publikację tych materiałów w tradycyjnych  mediach  i w Internecie.

Uczestnictwo w Pielgrzymce jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Nie przestrzeganie Regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki może spowodować wykluczenie z Pielgrzymki.
 
5. SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA.

§1. W czasie jazdy każdy z uczestników ma obowiązek mieć założony na głowie kask oraz dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

§2. Każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora na sobie, w widocznym miejscu, gdyż ułatwia to utrzymanie porządku pielgrzymki.

§3. Uczestnicy będą się poruszać w grupach 15 – osobowych, w jednorzędowej kolumnie (tzn. gęsiego) pod kierownictwem przewodników oraz (prowadzącego, zamykającego), których wyznacza organizator.

Dla sprawnego przejazdu obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób (szczególnie niepełnoletnich i nie posiadających karty rowerowej).

O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje odpowiedzialny za przejazd grupy.

§4. Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy, bez powiadomienia o tym jej przewodnika.

Na zmianę grupy należy uzyskać zgodę przewodników grup (zmienianej i tej, do której następuje zamiana).

Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wskazań służby porządkowej.

§5. Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być większy niż 1 m. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 200 m. Podczas jazdy grupa nie wyprzedza innej znajdującej się w ruchu.

§6. W razie awarii roweru należy powiadomić kogoś z grupy lub zamykającego o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie przewodnika.

Jeżeli nie potrafi się usunąć awarii doraźnymi środkami to należy zaczekać na zamykający całość samochód, który zabierze uszkodzony sprzęt.

§7. W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, (karambolu), itp. cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Inne grupy jadą dalej realizując plan dnia.

§8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy.

§9. Zabrania się jazdy “bez trzymanki” tj. bez obu rąk na kierownicy. Zabrania się w czasie jazdy używania telefonów komórkowych. Jedynie w uzasadnionych przypadkach użycie ich w czasie jazdy jest dozwolone za zgodą przewodnika grupy, po zatrzymaniu się na poboczu drogi.

§10. Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo: 2 zapasowe dętki, 6 szprych tego samego typu co posiadane w rowerze (uwaga tylne koło może posiadać dwie różne długości szprych), bidon, pelerynę przeciwdeszczową, niezbędne dokumenty (dowód osobisty, legitymację szkolną, legitymację ubezpieczeniową, prawo jazdy, kartę rowerową), różaniec oraz tzw. „wilgotne chusteczki” (pozwalają umyć dłonie w przypadku braku wody na postoju).
 
6. WYŻYWIENIE I NOCLEG.

Wyżywienie – w ciągu dnia we własnym zakresie.

Noclegi przewidziane są w szkole, dlatego należy dostosować się do zasad tam obowiązujących. W duchu pokuty i umartwienia należy nastawić się na wszelkie niewygody i dostosować się do obowiązującej ciszy nocnej od godz. 22.00.

Dla budowania wspólnoty nie zezwala się na samodzielne poszukiwanie noclegu.
 
7. ZALECENIA ORGANIZATORA.

Uczestnicy mają obowiązek posiadać dopasowany kask i sprawny rower.  Trasa liczy ponad 330 km dlatego bezwzględnie należy dobrze przygotować siebie i rower do takiej dalekiej drogi. Jeżeli ktoś nie jest wstanie samodzielnie przygotować roweru powinien to zrobić w specjalistycznym punkcie serwisowym.

Bagaż uczestnika powinien zawierać: śpiwór, karimatę, dres do spania, przybory toaletowe, ręcznik, ciepłą odzież, odzież na zmianę, skarpety oraz potrzebne rzeczy według własnego uznania. Powinien być jak najmniejszy. Oddawany jest on do transportującego go samochodu. Dostęp do bagażu jest możliwy tylko na postojach noclegowych.

KAŻDY ODDZIELNY BAGAŻ POWINIEN BYĆ OPISANY STĄD NALEŻY DO NIEGO PRZYMOCOWAĆ ZAWIESZKĘ NA KTÓREJ DŁUGOPISEM PISMEM DRUKOWANYM NALEŻY WYPISAĆ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO!!!!

W czasie drogi nosimy stroje odpowiednie do stanu i charakteru pielgrzymki (nie nosimy szortów, koszulek odkrywających ramiona, nie zdejmujemy koszul!). Strój uczestnika powinien zapewniać swobodę ruchu i wygodną jazdę, a także być dostosowanym do warunków atmosferycznych (np. okrycie przeciwdeszczowe, ciepła odzież, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem MIN. UV 10).

Zalecane są:  koszulki zakrywające ramiona (typowe rowerowe), spodenki, dres, obuwie sportowe o grubej podeszwie i rękawiczki na dłonie.

W czasie przygotowań do pielgrzymki dobrze jest odbyć kilka przejażdżek (min 1 godzina ciągłej jazdy) w tym co najmniej jedną ponad 80 km. W trakcie nich sprawdzać stan techniczny roweru: działanie hamulców (czy skutecznie blokują koło), przerzutek (czy pracują płynnie), czy nie pojawiają się luzy na łożyskach (kół, osi korb pedałów, kierownicy).
 
8. WARUNKI TECHNICZNE KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ ROWER.

Uczestnicy zobowiązani są do odpowiedniego przygotowania technicznego rowerów. Ekipa techniczna zajmować się będzie jedynie pomocą w usuwaniu drobnych problemów wynikłych z normalnej eksploatacji roweru podczas pielgrzymki (np. przebite dętki ) .  Nie będą dokonywane inne naprawy, w szczególności te, które są wynikiem zaniedbań i braku odpowiedniego przygotowania roweru.

Uczestnicy ( bez wyjątków) , których rowery nie będą spełniały poniższych kryteriów nie będą dopuszczeni do udziału pielgrzymce. Organizator zastrzega, że w takim  przypadku nie będzie przysługiwał zwrot opłaty wpisowej.

Poniżej znajduje się dokładny zestaw elementów, które należy sprawdzić:

Przygotowanie roweru do pielgrzymki pod względem bezpieczeństwa i sprawności technicznej. Co należy sprawdzić przed pielgrzymką i w przypadku usterki naprawić:

1. Hamulce:

– sprawność przód / tył (obowiązkowo), zużycie klocków, skuteczność hamowania

2.. Układ napędowy i jezdny:
a)      Łańcuch – zużycie i wyciągniecie, ubytki,
b)      zużycie zębów na wszystkich zębatkach,
c)      przerzutki przód / tył –zużycie, luzy, wytarcia, oraz prawidłowa indeksacja  
         wózka i działanie manetek,
d)      łożyskowanie kół, korby napędowej i pedałów – brak luzu, ale i swobodne
         i płynne obracanie się na ułożyskowaniu bez niepokojących dźwięków,
e)      sztywność połączenia między osią suportu a korbami
f)        wycentrowanie kół (maksymalne wychylenie 1mm)
g)      jakość i zużycie opon, prawidłowe ciśnienie i ułożenie na obręczy (rafki)
h)      Obręcz kół i szprych – wytarcie pow. bocznych od klocków hamulcowych, uszkodzenia i pęknięcia, naciąg szprych,
3. Układ kierowniczy
i)        Sztywne i pewne połączenie między sterem a mostkiem, oraz widelcem
j)        Geometria widelca – czy nie jest wygięty w skutek upadku, kolizji,
           transportu
k)      Luzy na łożyskach
l)        Luzy na amortyzatorze (dot. widelców amortyzowanych)


4.. Rama:

– uszkodzenia i pęknięcia, geometria – czy nie jest wygięta wskutek upadku, kolizji, transportu (powinna zapewniać przy jeździe na wprost jednośladowość)

5.Inne:

 –  Rower ze względu na bezpieczeństwo własne i innych uczestników nie może mieć zamontowane żadnych ostrych i smukłych dodatków, oraz takich, które w wyniku pęknięcia/złamania pozostawią ostre krawędzie, przez co generują zagrożenia poważnego uszkodzenia ciała i narządów wewnętrznych. Takie zagrożenia bezwzględnie muszą być wyeliminowane!
 
Powyższe regulacje wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i będą bezwzględnie egzekwowane!!!

Spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem pielgrzymki odbędzie się 03.06.2018 r. o godz. 19.00 w salce przy parafii św. Katarzyny w Będzinie – Grodźcu.

Szczęść Boże

Organizator

” Opracowano na podstawie Regulaminu Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę http://szczecinska-rowerowa.pl/

error: Prosimy nie kopiować
Skip to content